Οι υπηρεσίες μας

  • Home
  • /
  • Οι υπηρεσίες μας

Σχεδιασμός
Η αποτελεσματικότητα ενός έργου βασίζεται καταρχάς στον σωστό σχεδιασμό του. Η εκτενής εμπειρία μας στον τομέα της κατασκευής, μας επιτρέπει να προτείνουμε βέλτιστες σχεδιαστικές λύσεις, κρατώντας ταυτόχρονα τον προϋπολογισμό του έργου εντός των επιθυμητών ορίων.Σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές της εταιρίας μας, ξεκινάμε από την ανάλυση των αναγκών του πελάτη. Έως το τελικό στάδιο [σύνταξη μελέτης εφαρμογής] φροντίζουμε ώστε η καταγραφή των προδιαγραφών αν είναι αναλυτική και επιθυμητή από τον πελάτη και τους συνεργάτες του.

Διαχείριση έργου
Η οικονομική παρακολούθηση αποτελεί τον μόνιμο ‘πονοκέφαλο’ οποιουδήποτε αναδόχου τεχνικών έργων. Ο ρόλος μας ως διαχειριστή [project manager] ενός έργου είναι η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξής του, ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων και η τακτική και έγκαιρη ενημέρωση προς τον πελάτη. Με χρήση σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης, διασφαλίζουμε την τήρηση των προδιαγραφών, ελέγχουμε για πιθανές αστοχίες και προτείνουμε λύσεις σχετικά με διαφοροποιήσεις επί του αρχικού σχεδιασμού.

Κατασκευή
Η κατασκευή ενός έργου ενέχει απρόβλεπτες εκπλήξεις και παγίδες που μπορούν εύκολα να εκτοξεύσουν τον τελικό λογαριασμό σε μη επιθυμητά όρια. Ο ρόλος μας ως εργοληπτική εταιρία είναι να διασφαλίζουμε την παράδοση κάθε έργου εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού με εξασφάλιση κατασκευαστικής αρτιότητας και πρόβλεψη πιθανών τεχνικών σφαλμάτων.